استفاده از طب سوزنی برای درمان بیماریها در قرن 21سابقه طب سوزنی (Acupuncture) به بیش از 2000 سال پیش و به کشورچین باز میگردد. شاید بتوان آنرا یکی از قدیمی ترین و در عین حال کاربردی ترینروشهای طبابت دانست که در حال حاضر در قرن 21 ام مورد استفاده قرار می گیرد.

شناخت دوباره این طب را به جرات می توان مدیون روزنامه نگار مجله نیویورکتایمز یعنی جیمز رستون (James Reston) دانست که در سال 1971 دانست طی مقاله ای بهبررسی روشهای طبابت در چین که توسط سوزن انجام می شد، دانست.

در اصل اصطلاح Acupuncture تشریح کننده مجموعه ای از روشها است که توسط آن نقاطی از بدن برایدریافت نتایج مورد نظر با روشهایی خاص مانند استفاده از سوزن تحریک می شود. طبسوزنی امروزه با استفاده از فرو کردن سوزن های خاصی به درون بدن از طریق پوست توسطدست و یا حتی جریان الکتریسیته انجام می شود.

سوزنهایی که در این طب از آناستفاده می شود فلزی هستند و تقریبا" به قطر چند تار موی سر می باشند. بیمارانی کهاین روش درمان را برای خود انتخاب می کنند اظهارات متفاوتی دارند، اما در مجموعاغلب آنها بیان می کنند که هنگام فرو کردن سوزن به بدنشان احساس درد زیادی نمیکنند. معمولا" تجربه و تخصص پزشک معالجه در استفاده از سوزن می تواند میزان دردحاصله را کاهش یا افزایش دهد.

سازمان مدیریت تغذیه و داروی آمریکا (FDA) درسال 1996 استفاده از سوزنهای مخصوص برای این نوع از روش درمان را تایید کرد. اینسوزنها باید استریل باشند و می توان هریک از آنها را برای یک و فقط یک بیماراستفاده کرد. همچنین قبل از هر بار استفاده از سوزنها باید آنها را با الکل یا موادضدعفونی کننده تمیز کرد.

امروزه در درمان طب سوزنی ممکن است از جریان
الکتریسته نیز استفاده شود. بسیاری از پزشکان اعتقادی به این نوع از روش طبابت ندارند وبرعکس بسیاری دیگر با استناد به آمار بدست آمده از بهبود بیماران این روش را برایمعالجه توصیه می کنند. آزمایشها نشان می دهد این روش می تواند برای کاهش درد پس ازجراحی، شیمی درمانی، جراحی های دندان و ... بسیار موثر واقع شود. همچنین شواهد بسیاری موجود است که طب سوزنی می تواند در معالجهبیماری هایی چون اعتیاد به مواد مخدر، فعال کردن دوباره ماهیچه های تنبل، سر درد،دردهای مفصلی، انواع آسم و تنگی نفس بعنوان یک راه حال و یا حداقل در کنار درماندارویی استفاده شود. تحقیقات جدید نشان می دهد که طب سوزنی توانایی کاهش و حتیبرطرف کردن انواع درد را داشته و می تواند توانایی های قسمت های مختلف بدن افراد رابالا ببرد.

طب سوزنی چگونه کار می کند؟
در طب سنتی چین که به TCM به معنی Traditional Chinese Medicine معروف است، بدن انسان تحت تاثیر دو نیرویمخالف هم به نام های یین و ینگ (Yin & Yang) قرار دارد. Yin به صفاتی چون سردی،آرامی و در کل حالت غیر فعال بر میگردد. در حالی که Yang به صفاتی چون گرمی، هیجانو فعال بودن نسبت داده می شود.

در این نگرش، سلامت بدن هنگامی حاصل می شودکه میان این دو نیرو تعادل برقرار باشد و عدم تعادل این دو نیرو باعث می شود کهجریان حیاطی در بدن که به Qi ("چی" تلفظ می شود) معروف است مختل شود. این جریان ازراه ها و نقاط خاصی در بدن گذر می کند. تعداد 12 عدد از این مسیرها و نقاط بعنواننقاط اصلی و تعداد 8 عدد بعنوان نقاط سطح دوم معرفی می شوند، در مجموع بیش از 2000نقطه نیز دیگر به آنها متصل میباشد.

اساس طب سوزنی بر تحریک این نقاطاستوار است که می تواند جریان Qi در بدن را کنترل نماید. اینکه مدل چینی ها برایبدن درست است یا خیر جای بحث دارد اما دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که تحریکاین قسمت های بدن می تواند روی وضعیت شیمایی و عصبی مغز تاثیر بگذارد و در نهایتمنجر به عکس العملهایی مانند کاهش درد، تغییر فشار خون و ... شود و در نهایت سلامتبیمار را منجر شود

منبع:طب سوزنی